Ngày 23/4/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên đã ký kết Chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn đến năm 2026.

Đây là chương trình nhằm xây dựng nguồn nhân lực trẻ phát triển toàn diện, khơi dậy truyền thống yêu nước trong thanh thiếu nhi, niềm tin tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn binh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các nội dung phối hợp bao gồm:

1. Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Luật Trẻ em năm 2016, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và các Nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh thiếu nhi.

2. Phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi được tiếp cận môi trường văn hóa lành mạnh, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp theo quy định của pháp luật; đồng thời tạo môi trường, hỗ trợ cơ chế, nguồn lực cho thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch. Phối hợp tham mưu chỉ đạo các đơn vị, địa phương ưu tiên xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao dành cho thanh niên và trẻ em, nhất là các địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Tăng cường tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại, hội thảo, hội thi trực tuyến, nói chuyện chuyên đề, tập huấn về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và công tác thanh thiếu nhi; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội tham gia có hiệu quả trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở.

4. Vận động, thu hút thanh niên tự giác, tích cực thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân trong việc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn bản sắc, truyền thống văn hóa, phát triển toàn diện.

5. Tăng cường triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Xây dựng và phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao các đội thể thao cơ sở. Hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân", Ngày hội "thiếu nhi vui khỏe-tiến bước lên Đoàn", Ngày đoàn viên, Ngày hội thanh niên… Hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Hội, Đội tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn, thi đấu các môn thể thao, các bài thể dục giữa giờ, thể dục phòng, chống mệt mỏi cho thanh thiếu nhi.

Phối hợp tổ chức hội thi, giải thi đấu thể thao quy mô cấp tỉnh nhằm thu hút và khuyến khích, nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục thể thao trong thanh thiếu nhi. Tổ chức các hội thi, giải đấu các môn thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong dịp tháng 3 hằng năm nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 và Ngày Thể thao Việt nam 27/3. Tổ chức Lễ khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và hoạt động thể dục thể thao hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) hằng năm.

6. Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2030, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tích cực trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng cho thanh thiếu nhi. Tổ chức tốt hoạt động của các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, nhất là các đội, nhóm phục vụ tại vùng sâu, vùng xa góp phần đưa văn hóa về cơ sở.

7. Triển khai cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" để cụ thể hóa giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Triển khai cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên các trang cá nhân, fanpage ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các cấp bộ Đoàn, Hội trên mạng xã hội; thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội. Phát động, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện và đăng tải trên mạng xã hội những hành động đẹp hằng ngày thông qua chương trình "Việc tốt mỗi ngày".

8. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

9. Thường xuyên phối hợp tổ chức biểu dương tuyên dương, khen thưởng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội, văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ, doanh nhân trẻ, thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, thể thao, du lịch, đóng góp cho cộng đồng…góp phần tạo động lực nhân rộng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

10. Phối hợp tham mưu cơ chế, chính sách giới thiệu và tạo việc làm cho vận động viên sau khi nghỉ thi đấu; vận động các nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ tham gia các hoạt động trong các tổ chức Hội thành viên thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp.

11. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp tại cơ sở.

Trên cơ sở đó, chương trình cũng nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thanh thiếu nhi có cơ hội tiếp cận tham gia xây dựng và thụ hưởng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động thể dục thể thao, giải trí, du lịch …. Ngày một sâu rộng, an toàn, lành mạnh, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, qua đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ phát triển toàn diện; khơi dậy trong thanh thiếu nhi truyền thống yêu nước, niềm tin tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 9.545.096
    Online: 99