Chiều ngày 10/7, Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh tỉnh tổ chức báo cáo chương trình tuyên truyền lưu động, năm 2023 chủ đề “ 80 năm ra đời Đề cương về Văn hoá Việt Nam” tại Rạp chiếu phim Điện Biên Phủ.Tới dự có đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình và các chuyên viên phòng chuyên môn Sở.

Chương trình tuyên truyền tổng hợp gồm nội dung: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước con người; truyền thống anh hùng của Điện Biên trong công cuộc xây dựng, phát triển và đổi mới; giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên. Được thể hiện suyên suốt chương trình bằng loại hình, ca-múa-nhạc; tuyên truyền trên sân khấu; câu chuyện thông tin “Những chiến sĩ trên mặt trận văn hoá”. 

Thông qua hoạt động tuyên truyền tổng hợp nội dung về văn hoá, giới thiệu, quảng bá về mảnh đất con người Điện Biên, cổ vũ động viên nhân dân các dân tộc nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh  lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng giá trị lịch sử, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam và các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa; nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của dân tộc tới toàn thể, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Sau chương trình báo cáo, Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh sẽ hoàn thiện chương trình, ghi hình và phát hành tuyên truyền cơ sở và xây dựng kế hoạch, cử Đội Tuyên truyền lưu động thực hiện công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Tiết mục văn nghệ được dàn dựng đặc sắc

Câu chuyện thông tin “Những chiến sĩ trên mặt trận văn hoá”.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.545.091
Online: 98