Ngày 26/12/2023, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (SVHTTDL) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Duy Chinh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên; đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ SVHTTDL; các đồng chí trong BCH Đảng bộ và gần 200 đảng viên Đảng bộ SVHTTDL.

Tại Hội nghị, các đại biểu đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt nội dung các Nghị quyết: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Nội dung truyền đạt tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.366.600
Online: 45