Nhằm tăng cường tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về Di tích Quốc gia Đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, qua đó góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên tập và sản xuất Tập gấp giới thiệu Di tích Quốc gia Đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Với hình ảnh đẹp, thông tin ngắn gọn nhưng xúc tích, làm nổi bật được giá trị, ý nghĩa của di tích gắn với kết nối tuyến tham quan, là tài liệu hữu ích cho du khách, công ty du lịch.
Chi tiết tại đây./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.544.919
Online: 167