Ngày 14/3, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 708/KH-BCĐ về việc thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Điện Biên năm 2022, tập trung vào các mục tiêu chính như sau:

1.Tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống tổ chức, cán bộ thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Điện Biên theo hướng chuyên trách ở tất cả các cấp; Hoàn thiện nội dung các hoạt động quản lý và ban hành cơ chế chính sách đặc thù cho Chương trình.

2. 100% chủ thể sản xuất có sản phẩm dự kiến tham gia Chương trình OCOP được tập huấn, hướng dẫn về tổ chức sản xuất, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, marketing, quản trị chất lượng sản phẩm, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm… tư vấn hoàn thiện sản phẩm đạt yêu cầu để tham gia đánh giá, xếp hạng; tiếp tục tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn về Chương trình OCOP cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước (cấp huyện, xã) và cộng đồng.

3. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của 28 tổ chức kinh tế đã tham gia chương trình năm 2019, 2020, 2021; phát triển thêm ít nhất 06 tổ chức kinh tế (HTX, Doanh nghiệp vừa và nhỏ) tham gia chương trình OCOP.

4. Củng cố, nâng cao chất lượng 44 sản phẩm OCOP đã được chứng nhận năm 2019, 2020, 2021. Phát triển nâng cấp 01 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, phát triển mới 31 sản phẩm và chứng nhận lại lần 02 cho 25 sản phẩm OCOP hết hiệu lực về thời gian chứng nhận năm 2019.

5. Về phát triển sản phẩm:

- Tổ chức các hoạt động quảng bá, tiếp thị cho các sản phẩm OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương, ưu tiên hỗ trợ, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, định hướng áp dụng công nghệ 4.0 trong quảng bá và tiếp thị.

- Lồng ghép giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong các hội chợ thương mại tại các địa phương. Tổ chức các Hội chợ liên xã, cấp huyện, liên huyện vào các dịp Lễ, Hội của các địa phương. Tổ chức 01 Hội chợ OCOP cấp tỉnh, tập trung vào sự kiện văn hóa, du lịch lớn của tỉnh. Tham dự các Hội chợ OCOP ngoài tỉnh, khu vực và Quốc tế.

- Hỗ trợ, xây dựng 01 Trung tâm/Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP cấp tỉnh (tại Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 03 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP cấp huyện (hiện tại có 03 huyện đăng ký triển khai, gồm: Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo).

- Hỗ trợ hoàn thiện tem nhãn, mẫu mã bao bì, truy xuất nguồn gốc, công bố chất lượng, xúc tiến thương mại… cho các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá và công nhận các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ các ngành, các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.218
Online: 67