Ngày 24/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức “Hội nghị triển khai Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác gia đình” với sự tài trợ của Chính Phủ Australia. Tham dự có Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA; Ông Mark Tattersall, Đại biện lâm thời Đại sứ Quán Úc; đại diện các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tại Hà Nội; đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 63 tỉnh, thành phố… trong cả nước tham gia trực tuyến. Về phía tỉnh Điện Biên, có sự tham dự của ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc SVHTTDL tỉnh và các phòng, ban chuyên môn.

Điểm cầu Điện Biên tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bà Trịnh Thị Thủy cho biết: Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hoá dân tộc. Thời gian qua, gia đình Việt Nam có nhiều điều kiện, cơ hội thuận lợi để tiếp cận kiến thức, giá trị, chuẩn mực ứng xử, kỹ năng tổ chức đời sống ngày càng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, đã xuất hiện sự khủng hoảng chức năng của gia đình; tình trạng lỏng lẻo trong mối quan hệ ứng xử giữa các thành viên gia đình, tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó là khó khăn giữa việc bảo tồn các giá trị đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của gia đình, dân tộc với việc tiếp thu những yếu tố mới của xã hội hiện đại…, dẫn đến sự thiếu ổn định của thiết chế gia đình, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của xã hội. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các bên liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược, Đề án, Chương trình của lĩnh vực gia đình giai đoạn 2010-2020, từ đó xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Đây là những văn bản định hướng, tạo nền tảng cho công tác gia đình trong giai đoạn 2021-2030.

Tại hội nghị, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam  Bà Naomi Kitahara phát biểu: UNFPA rất vinh dự hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kỹ thuật trong công tác xây dựng Chương trình về Phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới nhằm hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực gia đình và nâng cao nhận thức ngăn chặn người gây ra bạo lực gia đình. Trong 5 năm tới, UNFPA sẽ cam kết hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chương trình nhằm đảm bảo tất cả phụ nữ và trẻ em Việt Nam, bao gồm cả các đối tượng dễ tổn thương nhất được sống một cuộc sống không có bạo lực… Thời gian qua, Việt Nam đã và đang quyết tâm chấm dứt bạo lực gia đình thông qua ưu tiên sửa đổi pháp luật, chính sách về phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức nhằm chuyển đổi hành vi của người dân một cách hiệu quả.       

Tại hội nghị, đã Công bố Quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 và các văn bản liên quan; dự thảo Kế hoạch của Bộ VHTTDL triển khai Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Các đại biểu đã thảo luận về vấn đề bạo lực trên cơ sở giới trong gia đình hiện nay và giải pháp góp phần thực hiện thành công Chương trình về PCBLGĐ; các giải pháp chính của Chương trình về phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Cần chú trọng việc hoàn thiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình; xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, các ngành; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình...


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.162
Online: 52