Ngày 28/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 377/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Việc tổ chức chức các hoạt động văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt hiệu quả. Đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, thực hiện mục tiêu kép về chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2022 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế.

Theo đó, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng đơn vị thuộc Sở, đơn vị cơ sở triển khai các nội dung:

 1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả và thích ứng với tình hình thực tế.

2. Các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động tuyên truyền phục vụ cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả, đặc biệt đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID -19.

Chiếu phim lưu động phục vụ cơ sở (Ảnh minh họa tư liệu từ 2019)

3. Một số lưu ý khi tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở

a. Địa điểm tổ chức - Chỉ tổ chức tại các địa bàn thuộc xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch là cấp độ 1 theo quy định của Bộ Y tế.

- Tại nơi tổ chức các hoạt động tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người tham dự phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định; bố trí biển báo quy định phòng, chống dịch; bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay; kiểm soát và quản lý người vào; có biện pháp kiểm soát mật độ người vào đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

b. Yêu cầu với lực lượng biểu diễn Đã tiêm ít nhất 02 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên.

c. Yêu cầu đối với người xem Thực hiện “Thông điệp 5K”, chấp hành các quy định của pháp luật về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các quy định của chính quyền địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.230
Online: 58