Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2470/QĐ-BVHTTDL về việc Tổ chức Hội thảo "Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình - Thực trạng và giải pháp". Thời gian: Dự kiến 01 ngày trong tháng 10/2022 2. Địa điểm: Tại thành phố Hà Nội.

Mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ thực trạng triển khai, thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những bất cập trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ người bị bạo lực gia đình cũng như những biện pháp đảm bảo cho việc triển khai thi hành Luật hiệu quả.

Theo đó, Hội thảo bao gồm các nội dung sau: Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Thực trạng công tác can thiệp và xử lý vụ việc bạo lực gia đình. Thực trạng công tác bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. Đánh giá trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Đánh giá về nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Các giải pháp hoàn thiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.Các giải pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Đồng thời Quyết định cũng đặt ra yêu cầu việc thực hiện Hội thảo phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cá nhân liên quan. Xây dựng nội dung Hội thảo khoa học, thiết thực, đánh giá đúng tình hình thực tế và đề ra các giải pháp thực hiện khả thi sau khi Luật được ban hành. Các tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội cần có những lập luận, thông tin mang tính khoa học, thực tiễn về các vấn đề đặt ra. Thực hiện đúng mục đích, đảm bảo thành phần tham dự, tiến độ thời gian tổ chức.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.366.547
Online: 51