Ngày 17/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2972/QĐ-BVHTTDL về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên truyền hình.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên truyền hình

Mục đích của kế hoạch là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiểu biết và ý thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện quy định pháp luật, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, lơ là.

Đồng thời, kế hoạch yêu cầu việc phổ biến, tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chương trình theo đúng kế hoạch đề ra; nội dung, hình thức đa dạng, có hệ thống, phù hợp với từng lĩnh vực, từng đối tượng; trong quá trình triển khai, cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm.

Xem chi tiết tại đây./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.545.069
Online: 94