I. Vị trí và chức năng

1. Là phòng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Tham mưu giúp Giám đốc sở tổng hợp xử lý thông tin, điều phối các hoạt động; đảm bảo các điều kiện làm việc để thực hiện tốt chương trình công tác của sở; thực hiện công tác cải cách hành chính, pháp chế, hành chính tổng hợp, quản trị văn phòng, công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ, kế toán Văn phòng.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác cải cách hành chính: Tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm, giai đoạn; làm đầu mối rà soát, thống kê, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định pháp luật; tham mưu chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của sở hàng năm; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chủ trì tham mưu xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015; tổng hợp báo cáo về công tác cải cách hành chính của sở theo quy định.

2. Công tác pháp chế: Tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch pháp chế hằng năm; phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành; tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc sở tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản hành chính, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành.

3. Công tác hành chính tổng hợp: Hàng tháng, quý thực hiện nhiệm vụ thông tin, tổng hợp, thống kê, xây dựng báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo sở; tổng hợp báo cáo tình hình chung về công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các buổi làm việc, cuộc họp, hội nghị của sở; đón, tiếp các đoàn khách của sở. Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; tham mưu giúp Lãnh đạo sở trong công tác điều hành các hoạt động của sở; tổ chức thực hiện phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở trong việc phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch do sở chủ trì, tổ chức; tham mưu công tác tiếp công dân, các báo cáo về công tác dân vận, quy chế dân chủ…

4. Công tác quản trị văn phòng: Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn nội bộ cơ quan, phòng cháy chữa cháy; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện công tác quản lý tài sản; mua sắm trang thiết bị cơ quan; công tác điều hành phương tiện hoạt động phục vụ nhiệm vụ cơ quan, phục vụ lãnh đạo sở; quản lý kinh phí cho các hoạt động của sở; đề xuất, giải quyết các thủ tục về kinh phí khi có yêu cầu; báo cáo quyết toán đầy đủ, đúng thời hạn; thực hiện công tác quản lý tài chính và kế toán đúng theo các quy định hiện hành; quản lý tài sản được giao.

5. Công tác công nghệ thông tin: Tham mưu công tác quản trị mạng; phần mềm quản lý hồ sơ công việc; chính quyền điện tử; nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin (máy tính, các phần mềm ứng dụng) đảm bảo việc thông suốt kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ sở đến các phòng, đơn vị thuộc sở.

6. Công tác văn thư lưu trữ: Tiếp nhận, xử lý, quản lý công văn đến và chuyển văn bản đã được xử lý cho lãnh đạo sở, các phòng chuyên môn và phát hành văn bản đi, bảo đảm việc ban hành các văn bản của sở đúng thể thức và thủ tục quy định; tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ của sở và các cơ quan, đơn vị thuộc sở theo quy định Nhà nước; tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác các tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật; thực hiện quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu, con dấu đúng quy định, có hiệu quả; tổng hợp, thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác văn thư, lưu trữ.

7. Công tác đối ngoại: Là đầu mối chủ trì, tham mưu cho sở triển khai công tác đối ngoại lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; hoạt động hội nhập quốc tế, công tác quản lý đoàn ra đoàn vào, tham mưu thực hiện các thỏa thuận quốc tế, hợp tác quốc tế,…

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở và theo quy định của pháp luật.

III. Lãnh đạo phòng

1. Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Trung

- Năm sinh: 1977

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Thể dục Thể thao

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3.825195

- Email: trungvanhoadb@gmail.com

2. Phó chánh văn phòng: Vũ Quang Huyền

- Năm sinh: 1977

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Luật

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

IV. Bộ phận chuyên môn

* Kế toán: Nguyễn Thị Út - Điện thoại: 0215.3829483 

* Văn thư: 0215.3.825391

* Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 0215.3.834789 

 Liên kết website
Thống kê: 9.544.982
Online: 46