Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 
 

            1. Giám đốc: Nguyễn Minh Phú

            - Năm sinh: 1972

               - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

 - Trình độ Chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại: 0215.3828.234

              2. Phó Giám đốc: Đoàn Văn Chì

                - Năm sinh: 1965

                - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

                - Trình độ Chính trị: Cao cấp

                - Điện thoại: 0215.3828118 

                - Email: chidvdb@gmail.com

              3. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Chuyên

                - Năm sinh: 1973

                - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học

                - Trình độ Chính trị: Cao cấp

                - Email: nguyenthanhchuyen666@gmail.com       

                 4. Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Hiệp

                - Năm sinh: 1976

                - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể dục Thể thao

                - Trình độ Chính trị: Cao cấp

                - Điện thoại: 0215.3827.096 

                - Email: hiephoa76@gmail.com       

 

 
 Liên kết website
Thống kê: 9.545.074
Online: 97