Phòng Tổ chức cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Điện Biên được thành lập trên cơ sở chia tách phòng Tổ chức - Hành chính thành 2 phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng Sở. Tổng số biên chế hiện tại của phòng là 04 công chức.

I. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức, bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của sở và theo phân cấp của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác tổ chức bộ máy:

- Tham mưu xây dựng Đề án thành lập, chia tách, giải thể, sáp nhập các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở; Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở theo quy định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh; chủ trì xây dựng, trình Giám đốc sở Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng Quản lý nhà nước thuộc sở; xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở để Giám đốc sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền và phân cấp quản lý.

2. Công tác quản lý biên chế:

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm; tổng hợp xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của sở để trình cấp có thẩm quyền; tham mưu cho Giám đốc sở phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp cho các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở sau khi có Quyết định giao của UBND tỉnh;

- Tham mưu hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định;

- Tham mưu thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo quy định.

- Chủ trì tổng hợp xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp viên chức của các phòng, đơn vị thuộc sở theo quy định.

3. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:

- Công tác quy hoạch: Tham mưu thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch lãnh đạo sở; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở; lãnh đạo các phòng, đội thuộc đơn vị trực thuộc sở.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và giai đoạn; tham mưu cử công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh, ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng quản lý và kỹ năng trong hoạt động chuyên môn… thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở và phân cấp của UBND tỉnh.

- Tham mưu thực hiện tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, thôi việc, kỷ luật, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người lao động.

- Tham mưu thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động hàng năm;

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện các quy định về chính sách tiền lương, ngạch lương đối
với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo thẩm quyền; thực hiện
nhiệm vụ Thường trực Hội đồng xét nâng bậc lương của sở;

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định; tham mưu thực hiện thi nâng ngạch, chuyển ngạch công chức và bổ nhiệm, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép.

- Công tác Thi đua - Khen thường: Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở.

- Tham mưu tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo
với cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Thực hiện công tác bí mật nhà nước về tổ chức cán bộ theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở và theo quy định của pháp luật.

III. Lãnh đạo phòng:

1. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thế

- Năm sinh: 1977

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội; Luật.

- Trình độ chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại: 0215.3.727727

- Email: vanthedienbien@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Thanh Hương

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại: 0215.3.835.166

- Email: tccbsvhdb@gmail.com

 Liên kết website
Thống kê: 9.545.112
Online: 112