I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

 1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản, chuyển phát, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn.

 2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của UBND huyện, thị xã, thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.  

II. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG TRUNG TÂM VĂN HÓA, TRUYỀN THANH -TRUYỀN HÌNH

1. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị quản lý chuyên ngành.

2. Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai, thực hiện công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyền thanh, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, nhu cầu tiếp nhận thông tin nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ vă hóa của nhân dân trên địa bàn huyện; thực hiện chức năng khác do pháp luật quy định và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

III. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1.Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Điện Biên Phủ

Nguyễn Văn Giảng

Trưởng phòng

0215.3812282

   

2.Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Mường Lay

Hoàng Văn Sinh

Trưởng phòng 

 

0976.548.166

 

 

3.Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Điện Biên

Lò Thị Bình

Trưởng phòng

0215.3925.889

0915.664.288

binhmp0205@gmail.com

4.Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Điện Biên Đông

Nguyễn Trọng Dũng

Trưởng phòng

0215.3891.689

0868.992.628

 

5.Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường Chà

Lò Thị Duyên

Trưởng phòng

0215.3842.661

0915.166.839

duyenhonghanh@yahoo.com

6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường Nhé

Lê Hồng Nam

 Trưởng phòng

0215.3740.956

0917.006.901

namlh.mn@dienbien.gov.vn

7. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường Ảng

Nguyễn Ngọc Trường

Trưởng phòng

0215.3856.960

 

nguyentruongubnd@gmail.com

8. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuần Giáo

Lò Thị Nhung

Trưởng phòng

0215.3500.323

   

9.  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tủa Chùa

Nguyễn Duy Hiệu

Trưởng phòng

0215.3845.337

091 548 5544 

 

10. Phòng Văn hóa Thông tin huyện Nậm Pồ

Phan Ngọc Linh

Trưởng phòng

0215.3745.111

0917.624.678

 

IV. TRUNG TÂM  HÓA TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ

Trần Quốc Hải

Giám đốc 

0215.3812282

   

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình  thị xã Mường Lay

Trần Thị Hương Giang

Giám đốc 

   

 

 

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình  huyện Điện Biên

Nguyễn Xuân Thuận

Giám đốc 

 

0911031268

 

4. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình  huyện Điện Biên Đông

Nguyễn Văn Lâm

Giám đốc 

 

0986921003

 

5. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình  huyện Mường Chà

Nguyễn Xuân Trưởng

Giám đốc 

 

0911027882

nguyentruong169@gmail.com

6. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình  huyện Mường Nhé

Trần Kỳ Năng

Giám đốc 

 

 

 

7. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình huyện Mường Ảng

Nguyễn Thị Thanh

Giám đốc 

 

0888.689.388

thanhnguyen.vhtt@gmail.com

8. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuần Giáo

Lê Thị Thanh Thùy

Giám đốc 

02153.862.351

0918.668.277

 

9. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình huyện Tủa Chùa

Nguyễn Văn Mạnh

Giám đốc 

 

 

 

10. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình huyện Nậm Pồ

Vũ Hữu Mạnh

Giám đốc 

0914325181

 

 
 Liên kết website
Thống kê: 8.859.291
Online: 54